Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

(podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení)

 

Kupujúci (spotrebiteľ)

Meno a priezvisko, titul:

Adresa bydliska:

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim: RIA, spol. s r.o.. so sídlom Podzáhradná 106, 821 06 Bratislava, IČO: 35 740 647, Spoločnosť registrovaná na Okr.súde Bratislava I, Odd. Sro, vložka číslo 16735/B

Dátum uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo číslo Objednávky:

 

.............................................................

Dátum a podpis Kupujúceho (spotrebiteľa)

____________________________________________________________________________________

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od Kúpnej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúceho informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese sídla Predávajúceho. Na tento účel môže Kupujúci použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúcemu nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.